Kanada – co zobaczyć, czego spróbować, co przywieźć

Kanada przez wielu Polaków jest wskazywana jako jeden z najlepszych celów emigracji zarobkowej. To efekt wysokich zarobków i bardzo dobrej jakości życia na terenie wspomnianego państwa. Osiedlenie się w Kraju Klonowego Liścia nie jest jednak tak łatwe, jak można by sądzić. Znacznie łatwiej zobaczyć to ogromne i fascynujące państwo w ramach turystycznej wyprawy. Czasem udaje się połączyć cel turystyczny i rodzinny, bo w Kanadzie mieszka stosunkowo liczna Polonia. Niezależnie od celu wyprawy, osobom pierwszy raz wyjeżdżającym do Kanady, przydadzą się wskazówki dotyczące między innymi zasad wjazdu oraz przepisów celnych. Te informacje również zawarliśmy w naszym przewodniku. Są one tak samo ważne, jak opisy największych kanadyjskich atrakcji turystycznych, którym poświęciliśmy sporo miejsca.

Nasz turystyczny przewodnik po Kanadzie rozpoczniemy jednak od podstawowych informacji dotyczących geografii tego kraju oraz jego społeczeństwa, gospodarki i systemu politycznego. Krótka charakterystyka Kanady może się okazać całkiem przydatna. Wielu Polaków posiada bowiem dość ogólnikową wiedzę na temat drugiego największego kraju świata.

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

Ogólne informacje o Kanadzie

Na wstępie warto podkreślić, że Kanada zalicza się do grupy państw anglosaskich (podobnie jak na przykład Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia). Osadnicy pochodzenia angielskiego byli tymi osobami, które wniosły najwięcej w proces budowy państwa kanadyjskiego. Spore znaczenie historyczne mieli również emigranci francuscy. Ze względu na ich dość dużą liczbę (przede wszystkim w okolicach Quebecu oraz Montrealu), Kanada obecnie posiada dwa języki urzędowe – angielski oraz francuski. Osoby nie znające języka francuskiego, nie powinny obawiać się podróży na teren Kanady. W praktyce angielszczyzna jest znacznie częściej używana. Tylko 10% – 13% mieszkańców Kanady posługuje się wyłącznie językiem francuskim. Z kolei znajomość angielskiego (przy równoczesnej nieznajomości francuskiego), deklaruje mniej więcej 70% kanadyjskiej populacji. Całkiem spora jest grupa mieszkańców Kanady, którzy dobrze radzą sobie w mówieniu po angielsku i francusku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Angielski to jeden z dwóch języków urzędowych Kanady. Jest on zdecydowanie bardziej popularny niż francuski. Po angielsku mówi około 85% – 90% mieszkańców Kanady. We francuskojęzycznym Quebecu, około połowa populacji równocześnie zna język angielski.

Ze względu na olbrzymią powierzchnię Kanady oraz jej rozciągłość (północ – południe ok. 4600 km, wschód – zachód ok. 5500 km), turyści nie mogą nawet marzyć o zwiedzeniu całego tego kraju. Ogrom opisywanego państwa najlepiej uzmysławia nam jego porównanie do powierzchni Polski (ok. 0,31 mln kilometrów kwadratowych). Warto wiedzieć, że Kanada liczy sobie około 10 mln kilometrów kwadratowych i pod względem obszaru ustępuje tylko Rosji. Zdecydowana większość powierzchni tego kraju jest słabo zaludniona i gospodarczo wykorzystana. Właśnie dlatego przeciętna gęstość zaludnienia Kanady wynosi tylko 4 osoby/kilometr kwadratowy, podczas gdy analogiczny wynik dla Polski to 124 osoby/kilometr kwadratowy. Trzy północne prowincje są tak bezludne, że na ich terenie wskaźnik zaludnienia nie przekracza 0,1 osoby przypadającej na kilometr kwadratowy. Warto również wiedzieć, że około 75% – 80% Kanadyjczyków mieszka w odległości nie większej niż 150 kilometrów od granicy z USA.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pod względem wielkości populacji, Kanada jest porównywalna z Polską, ale jej wskaźnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie ponad 30 razy mniejszym.

Koncentracja populacji Kanady w południowej części tego kraju jest efektem bardzo specyficznych warunków geograficznych. Mieszkańcy opisywanego państwa osiedlili się głównie na przyjaznym klimatycznie terenie położonym blisko ujścia Rzeki Św. Wawrzyńca oraz Pięciu Wielkich Jezior (Górne, Huron, Michigan, Erie oraz Ontario). W tym rejonie powstały takie prężne miasta jak Toronto, Ottawa, Montreal oraz Quebec. Do grupy dużych ośrodków miejskich położonych w pozostałej części Kanady, można zaliczyć tylko Calgary (przedgórze Gór Skalistych), Edmonton (północna część Wielkich Równin), Vancouver (południowo – zachodnie wybrzeże kraju) oraz Winnipeg (obszar nad Jeziorem Winnipeg). O wiele słabiej zaludniony i zurbanizowany jest obszar Półwyspu Labrador, Zatoki Hudsona, terytorium północno – zachodniego, najwyższej partii Gór Skalistych oraz północnych Kordylierów. Warto również wspomnieć o prawie bezludnym obszarze arktycznym, w którym mieszka populacja rdzennych Inuitów (zwanych potocznie Eskimosami).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Powstanie większych ośrodków miejskich w północnej części Kanady, często było związane z przemysłem drzewnym lub wydobywczym. Rolnictwo koncentruje się w pobliżu Wielkich Jezior i Rzeki Św. Wawrzyńca, blisko Vancouver oraz w południowej części prowincji Manitoba, Saskatchewan oraz Alberta.    

Ze względu na dużą rozpiętość południkową, na terenie Kanady można zobaczyć wiele typów roślinności (np. lasy liściaste, lasy mieszane, preria, lasy tajgi oraz tundra). To zróżnicowanie jest oczywiście związane z odmiennością klimatu w poszczególnych częściach kraju. Praktycznie cała Kanada leży w strefie klimatu kontynentalnego. W najbardziej zasiedlonej części kraju (blisko granicy z USA) jest to klimat wilgotny kontynentalny cechujący się łagodnym latem i dużymi opadami przez cały rok. Prawie cała pozostała część Kanady leży w strefie klimatu kontynentalnego subarktycznego ze srogą zimą oraz chłodnym latem. Warto również wiedzieć, że z uwagi na różnice dotyczące prądów morskich, zachodnie wybrzeże Kanady jest znacznie cieplejsze od wschodniego. W najbardziej wysuniętej na północ części opisywanego kraju, mamy do czynienia z klimatem polarnym (typowym dla tundry).

O zróżnicowaniu klimatycznym Kanady świadczy porównanie średnich dobowych temperatur na terenie Ottawy oraz miasta Whitehorse wysuniętego na północny – zachód. W Ottawie styczeń ze średnią dobową temperaturą -10 stopni Celsjusza jest znacznie chłodniejszy niż na terenie Warszawy (-4 stopnie Celsjusza). Za to w lipcu kanadyjska stolica jest ciepła (średnia dobowa temperatura: +21 stopni Celsjusza) i pod tym względem nawet przewyższa Warszawę (+18 stopni Celsjusza). Z kolei w chłodnym Whitehorse, przeciętna temperatura styczniowej doby wynosi -15 stopni Celsjusza. Analogiczny wynik dla lipca to +14 stopni Celsjusza. Ogólnie rzecz biorąc, osoby podróżujące do Kanady zimą, muszą się przygotować na mrozy znacznie bardziej dotkliwe niż w Polsce. W czasie letniej wyprawy na północ opisywanego kraju, także przyda się cieplejsza odzież. Najbardziej wysunięte na północ tereny Kanady, cechują się dodatnimi temperaturami powietrza tylko przez kilka tygodni w roku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kanadyjski klimat wyróżnia się nie tylko uciążliwymi mrozami. Warto również pamiętać o takich problemach jak np. obfite opady śniegu oraz burze śnieżne.

Trudne warunki osadnicze na północy kraju tłumaczą, dlaczego tak wielu Kanadyjczyków mieszka blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Mowa o Kanadyjczykach jako osobach posiadających obywatelstwo kanadyjskie. Sama kwestia narodowości kanadyjskiej jest dość problematyczna. Dane z 2016 r. wskazują bowiem, że do kanadyjskiego pochodzenia przyznaje się tylko jedna trzecia mieszkańców opisywanego kraju. Aż 18% osób mieszkających na terenie Kanady, deklaruje pochodzenie angielskie. W 2016 r. stosunkowo duża część mieszkańców Kanady wskazała również pochodzenie szkockie (14%), francuskie (14%), irlandzkie (13%), niemieckie (10%), chińskie (5%), włoskie (5%), indiańskie/inuickie (4%), indyjskie (4%), ukraińskie (4%), holenderskie (3%) oraz polskie (3%). Liczba naszych rodaków na terenie Kanady jest szacowana bardzo różnie. Językiem polskim posługuje się około 200 000 mieszkańców wspomnianego kraju, podczas gdy liczba wszystkich osób pochodzenia polskiego jest ponad czterokrotnie – pięciokrotnie większa. Największe ośrodki polonijne na terenie Kanady to Toronto i Montreal.

Charakterystyczną cechą Kanady jest duży udział mieszkańców o emigranckim pochodzeniu. Obecnie można go szacować na około 20% – 22%. W połowie lat 30 – tych XXI wieku, analogiczny wynik może wynosić nawet 25% – 30%. Pomimo dużego zróżnicowania etnicznego, na terenie Kanady na razie nie są widoczne poważne problemy z tym związane.

Ciekawie przedstawia się również kwestia religii na terenie Kanady. Ten kraj jest historycznie chrześcijański, ale dość mocno już zlaicyzowany (chociaż mniej niż np. Wielka Brytania oraz Australia). Niski udział osób uczestniczących w nabożeństwach, widać przede wszystkim na terenie największych miast. Co ciekawe, katolicy stanowiący obecnie około 39% populacji, są największą jednolitą grupą wyznaniową Kanady. Do lat 60 – tych XX wieku, ostoją kanadyjskiego katolicyzmu była prowincja Quebec. Obecnie jest ona równie laicka jak pozostałe części Kanady. Jeżeli chodzi o ważniejsze grupy religijne, to warto wskazać również protestantów z różnych wspólnot (ok. 20% kanadyjskiej populacji), innych chrześcijan (ok. 6%), muzułmanów (3%) oraz hinduistów (2%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kanada posiada specjalny program imigracyjny, w ramach którego określane są coroczne limity przyjęć obcokrajowców. Tamtejsze władze biorą pod uwagę m.in. wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Inne zasady dotyczą łączenia rodzin i przyjmowania uchodźców.

Duże zainteresowanie kanadyjskim programem imigracyjnym wynika z wysokiej jakości życia na terenie opisywanego kraju. Kanada to jedno z najzamożniejszych państw świata, które wysoko plasuje się w rozmaitych rankingach dobrobytu. Ze względu na zasobność w różne surowce naturalne (m.in. gaz ziemny, ropę naftową, złoto) oraz duży rozmiar gospodarki, Kanada jest również postrzegana jako globalne mocarstwo. Właśnie dlatego wspomniany kraj uczestniczy w obradach Grupy G-7 skupiającej siedem światowych mocarstw. Bardzo ciekawą cechą Kanady jest wysoki udział przemysłu drzewnego, wydobywczego i papierniczego w tworzeniu PKB.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kanada jest globalnym potentatem w zakresie produkcji i przerobu drewna oraz ważnym eksporterem ropy naftowej.

Z punktu widzenia Polaka, interesujący wydaje się ustrój polityczny Kanady. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to Kanada nadal pozostaje pod rządami brytyjskiego monarchy (reprezentowanego przez gubernatora). W praktyce wpływ Wielkiej Brytanii na politykę swojego byłego dominium jest już zerowy. Przynależność Kanady do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth) to tylko element tradycji historycznej (podobnie jak unia personalna z Wielką Brytanią). Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku Australii, która podobnie jak Kanada, kiedyś pozostawała pod wpływem Brytyjczyków (najpierw jako kolonia, a później jako dominium).

Wedle Konstytucji Kanady z 1982 roku, decydującą rolę w systemie politycznym odgrywa rząd federalny oraz dwuizbowy parlament składający się z Izby Gmin i Senatu. Warto również wspomnieć, że poszczególne prowincje mają dość dużą autonomię w sprawach wewnętrznych. Specyficzny jest status Quebecu, gdzie uwidaczniają się tendencje separatystyczne.

Jeżeli chodzi o przynależność Kanady do organizacji międzynarodowych, to warto wspomnieć o NATO, OECD oraz ONZ. Kanada razem z USA i Meksykiem, tworzy Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA).

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pomimo podobnej liczby ludności jak Polska, Kanada posiada znacznie większą gospodarkę (dziesiątą na świecie). Różnica wielkości PKB obydwu krajów jest ponad trzykrotna (bez uwzględnienia różnic wynikających z poziomu cen).  

Informacje prawne dla wszystkich turystów

Informacje prawne dotyczące wszystkich turystów, warto rozpocząć od kwestii związanych z wjazdem. Są to bowiem kluczowe sprawy dla wszystkich osób, które planują podróż do Kraju Klonowego Liścia. Dla takich osób mamy dobrą wiadomość. Dotyczy ona ruchu bezwizowego. Warto wiedzieć, że Polska znajduje się na liście krajów, których obywatele przed wjazdem na teren Kanady nie muszą uzyskiwać wizy. Taka zasada obowiązuje od początku 2008 roku. Wraz z dniem 1 stycznia 2015 r. objęła ona posiadaczy wszystkich polskich paszportów wydanych od 28 sierpnia 2006 r. Zgodnie z przepisami, okres pobytu bezwizowego na terenie Kanady wynosi do 6 miesięcy (o ile nie został określony krótszy termin). O prawie wjazdu do wspomnianego państwa, ostatecznie decyduje urzędnik na przejściu granicznym. Trzeba podkreślić, że praca lub nauka na terenie Kanady bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia jest zabroniona.

Z punktu widzenia polskiego turysty, gorszą wiadomością jest to, że od 15 marca 2016 r. osoby podróżujące w ramach ruchu bezwizowego do Kanady, muszą posiadać elektroniczne potwierdzenie podróży. Koszt takiego dokumentu wynosi 7,00 dolarów kanadyjskich (CAD) i jest opłacany przez Internet (za pośrednictwem karty płatniczej). Warto nadmienić, że czas otrzymania wspomnianego potwierdzenie podróży (eTA) czasem wynosi nawet kilka dni. Właśnie dlatego trzeba odpowiednio wcześniej wypełnić wniosek internetowy na stronie rządu kanadyjskiego (www.canada.ca) i uiścić wymaganą opłatę.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polacy wjadą na teren Kanady bez wizy. Zamiast tego dokumentu trzeba posiadać elektroniczne potwierdzenie podróży (eTA). Zwykle jest ono ważne przez 5 lat i kosztuje 7 CAD.

W nawiązaniu do kwestii celnych warto wspomnieć o tym, że kanadyjscy celnicy są bardzo restrykcyjni. Zgodnie z przepisami, na teren Kanady nie wwieziemy więcej niż 200 sztuk papierosów oraz 1,14 l wódki lub podobnego alkoholu. Trzeba również pamiętać, że wwożone zwierzęta i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej. Wwóz świeżych owoców jest w ogóle niemożliwy. Specjalne regulacje dotyczą też wwożenia gotówki na kwotę większą niż 10 000 CAD. Posiadanie takiej sumy trzeba zadeklarować. Czasem wymagany jest również dokument potwierdzający pochodzenie pieniędzy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zatajenie wwozu żywności na teren Kanady grozi karą finansową albo nawet postępowaniem przed sądem karnym. Częstą praktyką jest prześwietlanie bagażu przez celników.

Obecnie stosowane restrykcje i formalności dotyczące wjazdu obcokrajowców do Kanady, po części są związane z ryzykiem zamachu terrorystycznego. Stopień mobilizacji służb mundurowych dodatkowo wzrósł po zamachach z 2018 r. Właśnie dlatego trzeba zwracać uwagę na komunikaty przekazywane m.in. przez policjantów.

Polskie służby dyplomatyczne potwierdzają, że Kanada ogólnie jest krajem bezpiecznym, w którym występuje niewielkie zagrożenie przestępczością pospolitą. Mimo tego turyści powinni uważać na swój bagaż w zatłoczonych miejscach i unikać nocnych spacerów po „gorszych” dzielnicach dużych miast. Pewne zagrożenie stanowi również lokalna przyroda. Osoby wybierające się do bardziej odludnych części Kanady, powinny pamiętać o możliwości łatwego spotkania takich zwierząt jak na przykład niedźwiedzie oraz wilki. Zagrożeniem jest również duża odległość pomiędzy miastami w północnej Kanadzie oraz bezmiar tamtejszych borealnych lasów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przyroda Kanady bywa niebezpieczna, a duże odległości utrudniają znalezienie pomocy. Warto o tym pamiętać, wybierając się na kanadyjską prowincję.  

W kontekście ogólnych przepisów prawnych, na pewno trzeba wspomnieć o kwestii leczenia turystów. Przybysze zza granicy, nie mogą narzekać na standard kanadyjskiej służby zdrowia. Problem polega na tym, że publiczna opieka medyczna w opisywanym kraju jest całkowicie odpłatna dla Polaków. Takie osoby nie mogą się powoływać na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która działa wyłącznie na terenie krajów UE/EFTA. Trzeba zdawać sobie sprawę, że leczenie w Kanadzie bywa wyjątkowo drogie. Sam dobowy pobyt w szpitalu (nieuwzględniający np. kosztów operacji i badań), kosztuje około 1500 CAD – 2000 CAD. Natomiast transport do szpitala wiąże się z opłatą na poziomie 400 CAD – 500 CAD. Właśnie dlatego polisa turystyczna wydaje się niezbędna polskim wycieczkowiczom wyjeżdzającym do Kraju Klonowego Liścia. Takie prywatne ubezpieczenie powinno zapewniać zwrot kosztów leczenia wynoszący przynajmniej 150 000 zł – 200 000 zł w przeliczeniu na jednego turystę. Warto również zadbać o to, żeby polisa turystyczna gwarantowała zwrot kosztów transportu ciężko chorego Polaka do ojczystego kraju. Taka usługa transportowa czasem kosztuje nawet więcej niż 100 000 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci jej koszt tylko wtedy, gdy transport chorego Polaka do kraju połączony z dalszą kuracją, będzie kosztował mniej niż kontynuacja leczenia na terenie Kanady.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dla statystycznego Polaka, opłaty naliczane przez kanadyjskie szpitale są astronomicznie wysokie. Właśnie dlatego przed wyjazdem trzeba kupić dość rozbudowane ubezpieczenie turystyczne.

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

Informacje dla kierowców jeżdżących po Kanadzie

Ze względu na bardzo dużą odległość, polscy turyści nie biorą pod uwagę zabrania ze sobą auta do Kanady. Taka opcja teoretycznie jest możliwa, ale generuje duże koszty i dlatego wydaje się nieopłacalna w perspektywie krótkiego pobytu. Znacznie bardziej opłacalne będzie wypożyczenie samochodu już po przyjeździe do Kanady. Turysta zamierzający zwiedzić wspomniany kraj przy pomocy „czterech kółek”, oczywiście musi pamiętać o pewnych sprawach związanych z lokalną specyfiką ruchu drogowego. Wbrew temu, co mogą sądzić niektóre osoby, na terenie Kanady obowiązuje ruch prawostronny (taki sam jak w Polsce). Bez wątpienia to dobra wiadomość. Mniej pozytywną informacją są stosunkowo częste zderzenia samochodów z okazami kanadyjskiej fauny (m.in. łosiami oraz karibu). Kierowcom zaleca się szczególną ostrożność podczas podróżowania w okolicach lasów. W trakcie zimy, oprócz odpowiedniego ogumienia, konieczne stają się również łańcuchy na koła. Trzeba też przygotować się na pewną niedogodność podczas podróżowania po prowincji Quebec. W tej specyficznej części Kanady, napisy na znakach drogowych mogą być tylko francuskie.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to kierowcy z Polski przynajmniej przez pierwsze dwa miesiące pobytu mogą używać prawa jazdy wydanego w naszym kraju. Oczywiście akceptowane jest również międzynarodowe prawo jazdy. Dwumiesięczny termin akceptacji rodzimego prawa jazdy nie stanowi problemu dla turystów z Polski, bo ich pobyt na terenie Kanady rzadko trwa dłużej niż 60 dni. Warto wiedzieć, że niektóre kanadyjskie prowincje przewidują możliwość dłuższego używania prawa jazdy wydanego w innym kraju (np. Polsce).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Kanady obowiązuje ruch prawostronny (w przeciwieństwie np. do Wielkiej Brytanii oraz Australii). Polskie prawo jazdy przynajmniej przez dwa miesiące uprawnia do poruszania się po kanadyjskich drogach.

Podczas podróżowania autem po Kanadzie, pewnym problemem jest zróżnicowanie przepisów drogowych w poszczególnych prowincjach. Ta sytuacja dotyczy głównie limitu stężenia alkoholu we krwi (0,4 promila – 0,8 promila) oraz limitów prędkości. Warto wiedzieć, że niektóre władze lokalne ustaliły „alkoholowy” limit na poziomie niższym od federalnego (0,8 promila). Podobna sytuacja dotyczy limitów prędkości. Właśnie dlatego trzeba zwracać baczną uwagę na znaki drogowe. Na szczęście kanadyjskie ograniczenia prędkości są wyrażone w kilometrach na godzinę, a nie w milach/godzinę (tak jak na terenie USA). W przypadku braku komunikatów na znakach drogowych, podstawowe ograniczenie dla terenu zabudowanego wynosi 45 km/h – 50 km/h.

Surowość stróżów prawa wobec kierowców łamiących przepisy to zjawisko, które występuje we wszystkich kanadyjskich prowincjach. Mandaty są wysokie i dostosowane do poziomu zarobków Kanadyjczyków. W razie poważniejszych wykroczeń drogowych, możliwe jest zawieszenia prawa do kierowania pojazdami, odholowania auta albo nawet skierowanie sprawy do sądu karnego. Poważne przekroczenie limitu stężenia alkoholu we krwi, może skutkować deportacją kierowcy do ojczystego kraju i zakazem wjazdu do Kanady przez co najmniej 5 lat.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre przepisy drogowe różnią się w poszczególnych prowincjach Kanady. Na terenie całego kraju obowiązuje jednak system surowych innych kar za wykroczenia drogowe.

Informacje dotyczące płatności  

Jak powszechnie wiadomo, na terenie Kanady jest używany lokalny dolar (CAD). To waluta raczej mało znana w Polsce, którą interesują się przede wszystkim osoby spekulujące na rynku walutowym. Właśnie dlatego trudno się dziwić, że krajowe banki nie oferują konsumentom kont i kart płatniczych rozliczanych w kanadyjskiej walucie. W polskim banku można jednak sobie założyć konto rozliczeniowe z kartą debetową w dolarach amerykańskich, czyli walucie dość powszechnie akceptowanej na terenie Kanady (zwłaszcza blisko granicy z USA). Na obszarze kanadyjskich miast oraz miasteczek nie powinno być problemu z dostępem do terminali płatniczych i bankomatów. Po wykonaniu pierwszej (niewielkiej) operacji przy pomocy tych urządzeń, warto jednak sprawdzić ewentualne opłaty pobrane przez polski lub kanadyjski bank oraz zastosowane kursy rozliczeniowe. Taka ostrożność przyda się też podczas korzystania z karty kredytowej. „Kredytówkę” warto wziąć ze sobą, bo może się ona okazać przydatna na przykład podczas wynajmowania samochodu lub pokoju w hotelu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dość liczna grupa Polaków posiada konto walutowe w dolarach amerykańskich. Dolar USA to najszerzej akceptowana waluta obca na terenie Kanady. Trzeba jednak uważać na kurs USD/CAD.

Pomimo zamożności Kanady oraz informatyzacji tamtejszej gospodarki, warto zabrać ze sobą również pewną sumę gotówki wyrażoną w dolarach kanadyjskich. Osoby, które nie chcą kupować dużo CAD w Polsce i liczą na lepsze kursy kanadyjskich kantorów, powinny wziąć ze sobą kwotę wystarczającą na wykonanie pierwszych wydatków po przylocie. Kolejną kwestią jest konieczność dokonania wymiany kantorowej na terenie Kanady (tzn. zakupu CAD) przy pomocy dolarów amerykańskich lub euro. Tamtejsze kantory mogą nie oferować konwersji ze złotówki albo ustalać niekorzystne kursy dla pary walutowej CAD/PLN. W kontekście kursów warto wspomnieć o możliwości taniego zakupu USD przy pomocy jednego z serwisów wymiany walut online. Dzięki takiej korzystnej transakcji, polski turysta może sobie częściowo skompensować koszty, które później wynikają z używania karty rozliczanej w dolarach amerykańskich.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W kanadyjskich kantorach stacjonarnych znacznie łatwiej i korzystniej sprzedamy dolary amerykańskie lub euro niż polskie złote.

Sprawdź, który serwis wymiany walut online najtaniej sprzedaje dolara kanadyjskiego >

Zobacz, jakie są aktualne notowania dolara kanadyjskiego względem złotego >

Przeczytaj nasz ciekawy opis dolara kanadyjskiego dotyczący m.in. jego historii oraz specyfiki >

Co warto zobaczyć w Kanadzie?

Wydaje się oczywiste, że drugi największy kraj naszego globu musi obfitować w miejsca godne uwagi turystów. Nie sposób nawet wyliczyć wszystkich takich kanadyjskich atrakcji. Właśnie dlatego ograniczyliśmy się do krótkiego opisu najbardziej popularnych miejsc. Pominięcie ich podczas podróży do Kraju Klonowego Liścia, wydaje się sporym błędem. Nasz opis turystycznych atrakcji Kanady rozpoczniemy od miejsc oraz budowli znajdujących się na terenie największych metropolii. Już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że te ośrodki miejskie są kulturalnymi oraz gospodarczymi centrami kraju. Niektóre spośród wspomnianych metropolii, posiadają również sporą wartość historyczną (z uwagi na zachowane zabytki). Najlepszym przykładem takiego miasta jest Quebec.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Miasto Quebec założone już w 1608 roku, stanowi historyczną stolicę Kanady. Sami mieszkańcy Quebecu nazywają swoje miasto „La Vieille Capitale”, czyli „starą stolicą”. 

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

Ciekawe są również nowsze miasta Kanady takie jak Toronto, Montreal czy też Ottawa. Na terenie tych oraz innych kanadyjskich metropolii, warto zobaczyć następujące atrakcje:

 • Wieża CN Tower w Toronto – ta mierząca aż 553 metry wieża stanowi jeden z symboli Toronto oraz całej Kanady. Do 2007 r. szczyciła się ona mianem najwyższej wolnostojącej budowli na świecie (później ten tytuł przejął budynek Burdż Chalifa). Wieża CN Tower została zaprojektowana jako miejsce nadawania sygnału telewizyjnego, ale obecnie jest przede wszystkim atrakcją turystyczną. Turyści mogą między innymi wjechać na wysokość około 350 metrów i podziwiać stamtąd panoramę całej okolicy. Z Wieży CN Tower można dostrzec graniczny Wodospad Niagara oraz teren Stanów Zjednoczonych. Na wysokości około 350 metrów znajduje się obrotowa restauracja. Śmiałkowie mogą wjechać jeszcze wyżej (na wysokość 447 metrów) i skorzystać ze specjalnej galerii obserwacyjnej.
 • Zamek Casa Loma w Toronto – wspomniany zamek to druga budowla w Toronto, która przyciąga rzesze turystów. Wbrew swojej nazwie, Zamek Casa Loma nie pochodzi ze średniowiecza. Powstał on przed I wojną światową z inicjatywy dość ekscentrycznego bogacza Sir Henry’ego Milla Pellatta. Pan Pellatt oprócz zamku sfinansował również piękne wiktoriańskie ogrody. O ekscentryzmie pierwszego właściciela Casa Loma świadczy użycie najdroższych dostępnych materiałów (np. kosztownego drewna oraz marmuru) do wykończenia zamku oraz pobliskiej stajni. We wspomnianej stajni znajdziemy m.in. mahoniowe boksy dla koni. Obecnie Zamek Casa Loma stanowi własność miasta i często jest wynajmowany m.in. na potrzeby ekip filmowych oraz uroczystych bali. Dla wielu turystów odwiedzających Casa Loma, dodatkową atrakcją na pewno jest kolekcja starych samochodów z początku XX wieku.
 • Bazylika Notre – Dame w Montrealu – ten rzymskokatolicki kościół na pewno jest jedną z najważniejszych budowli sakralnych Kanady. Wybudowano go w latach 20 – tych XIX wieku, gdy modny był styl neogotycki. Właśnie taki styl prezentuje opisywana budowla, która dzięki iluminacjom szczególnie imponująco wygląda nocą. Uwagę turystów zwraca między innymi wysoka (prawie osiemdziesięciometrowa wieża) oraz niezwykle piękna dekoracja wnętrza. W opisywanym kościele, często mają miejsce uroczystości ważne dla historii Kanady. Przykład stanowi msza odprawiona przez Jana Pawła II, pogrzeb premiera Pierre Trudeau (ojca Justina Trudeau) albo ślub Celine Dion.
 • Oratorium św. Józefa w Montrealu – wspomniane oratorium to druga świątynia, którą warto zobaczyć podczas wizyty w Montrealu. Cechuje się ona bardzo dużą wysokością, na którą sięga kopuła (prawie 100 metrów) i charakterystyczną sylwetką. Stojące na zboczu wzgórza oratorium jest najbardziej wyróżniającym się budynkiem w całym Montrealu. Szacuje się, że tę świątynię rocznie odwiedzają ponad dwa miliony turystów i pielgrzymów z całego świata. Warto dodać, że Oratorium Św. Józefa prezentuje styl włoskiego renesansu, ale powstało znacznie później. Budowa opisywanej świątyni trwała od 1924 r. do 1967 r. i pochłonęła zawrotną sumę 2,3 miliona dolarów kanadyjskich.
 • Budynek Parlamentu w Ottawie – kanadyjska stolica to miasto, które ze względu na administracyjną funkcję, mieści wiele budynków rządowych. Najbardziej okazałą z tych budowli, na pewno jest neogotycki Budynek Parlamentu w Ottawie. Jego budowę rozpoczęto w 1916 roku, czyli zaraz po tym jak spłonęła poprzednia siedziba kanadyjskich posłów oraz senatorów (ukończona w latach 60 – tych XIX wieku). Warto wiedzieć, że poprzedni budynek parlamentu był utrzymany w bardzo podobnym neogotyckim stylu. Przez dekady sylwetka obydwu tych siedzib parlamentu (zarówno starszej jak i nowszej wzniesionej po pożarze), stała się rozpoznawalna na całym świecie. Można ją zobaczyć między innymi na obecnych kanadyjskich banknotach. Trzeba dodać, że Budynek Parlamentu w Ottawie jest otwarty dla turystów i chętnie przez nich odwiedzany.
 • National War Memorial w Ottawie oraz Kanadyjskie Muzeum Wojny – w kanadyjskiej stolicy znajdziemy miejsca przypominające o wysiłku wojennym Kanady. Warto wiedzieć, że ten kraj przystąpił do I wojny światowej oraz II wojny światowej po stronie Wielkiej Brytanii. Pomnik National War Memorial w kształcie łuku tryumfalnego przypomina o wszystkich kanadyjskich żołnierzach poległych na froncie (również podczas wojny w Korei oraz Afganistanie). Miłośnicy historii powinni też zajrzeć do stołecznego muzeum wojny, w którym można znaleźć bardzo ciekawą i dobrze zorganizowaną ekspozycję. We wspomnianej placówce są pokazywane takie eksponaty jak np. Mercedes należący do Adolfa Hitlera oraz liczne czołgi z okresu II wojny światowej.
 • Dzielnica Vieux – Québec – ta historyczna dzielnica Quebecu stanowi jedno z najbardziej urokliwych miejsc w całej Kanadzie. Przypadnie ona do gustu nie tylko osobom lubiącym francuską kulturę. Warto wiedzieć, że obszar Vieux – Quebec obecnie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nad zespołem urokliwych kamieniczek z tej części Quebecu, góruje monumentalny hotel Château Frontenac o wysokości 18 pięter.
 • Stanley Park w Vancouver – podczas odwiedzania głównej metropolii położonej za zachodnim wybrzeżu Kanady, z pewnością warto zajrzeć do wspomnianego parku. Liczy on sobie aż 405 hektarów i jest odwiedzany przez 8 – 10 milionów turystów rocznie. Na terenie Stanley Parku znajduje się między innymi popularne akwarium (Vancouver Aquarium), w którym można zobaczyć liczne zwierzęta morskie (np. bieługi).

W największych kanadyjskich miastach znajduje się również wiele ciekawych miejsc, które nie zostały opisane powyżej. Trudno zliczyć wszystkie mniej historyczne atrakcje takie jak np. restauracje, kawiarnie, kluby oraz puby. Na wybór atrakcji nie mogą narzekać też rodziny z dziećmi. Powinny one odwiedzić między innymi Ripley’s Aquarium Of Canada, w którym można zobaczyć ponad 20 000 różnych okazów morskich stworzeń.

W wirze poznawania miejskich atrakcji, turyści przebywający na terenie Kanady niestety muszą pamiętać o różnicach cenowych. Trudno zaprzeczyć, że z perspektywy polskiego wycieczkowicza Kraj Klonowego Liścia jest dość „drogi”. Dane portalu Numbeo.com wskazują, że przeciętne ceny dóbr i usług konsumpcyjnych na terenie Ottawy są o 50% wyższe niż w Warszawie. Jeżeli chodzi o żywność i posiłki z restauracji, to analogiczna różnica na niekorzyść kanadyjskiej stolicy wynosi odpowiednio 79% oraz 53%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kanadyjskie ceny mogą być o ponad połowę wyższe od polskich. Trzeba to uwzględnić przed wyjazdem.

 

Wielu turystów traktuje kanadyjskie miasta jedynie jako dodatek do niesamowitej przyrody opisywanego kraju. Właśnie dlatego trzeba poświęcić nieco miejsca najważniejszych atrakcjom Kanady, które znajdują się poza wiodącymi metropoliami. W tym przypadku, również mamy do czynienia z bardzo długą listą propozycji. Najbardziej godne zainteresowania wydają się następujące lokalizacje:

 • Wodospad Niagara – najsłynniejszy wodospad Ameryki Północnej stanowi obowiązkowy punkt wycieczek do USA oraz Kanady. Ta sytuacja wynika z położenia Niagary pomiędzy dwoma wspomnianymi państwami. Warto wiedzieć, że Wodospad Niagara (na rzece o tej samej nazwie), posiada dwie kaskady o wysokości około 50 metrów. Pierwsza z nich znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych, podczas gdy druga ze względu na położenie jest określana jako „kanadyjska”. Trzeba nadmienić, że kanadyjska część wodospadu jest bardziej okazała i oddzielona od reszty tzw. Kozią Wyspą (Goat Island). Zwiedzanie części amerykańskiej przez osoby, które przyjechały do Kanady, niestety może się wiązać z formalnościami celnymi takimi samymi, jak przy przekraczaniu granicy USA. Wielu turystów nie wybiera się na amerykańską stronę Niagary, gdyż jest ona mniej atrakcyjna i dobrze widoczna z terytorium Kanady. Ciekawszą opcją bywa rejs statkiem podpływającym blisko wodospadu.
 • Prowincjalny Park Dinozaurów i Royal Tyrrell Museum – wspomniany park dinozaurów to miejsce ciekawe nie tylko dla osób interesujących się paleontologią. Ze względu na znaczenie naukowe, został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Interesujący wydaje się również krajobraz Prowincjalnego Parku Dinozaurów, który leży około 200 km od Calgary. Osoby odwiedzające to miejsce, zobaczą m.in. ciekawe formacje skalne i kanadyjską prerię. Na terenie parku znajduje się ciekawa ekspozycja poświęcona prehistorycznym stworzeniom. Na uwagę zasługuje też pobliskie muzeum paleontologiczne (Royal Tyrrell Museum), które może się pochwalić bogatymi zbiorami (ponad 130 000 skamieniałości).
 • Park Narodowy Bizona Leśnego – zgodnie ze swoją nazwą, ten kolejny park został poświęcony ochronie bardzo ciekawego i rzadkiego stworzenia, jakim jest bizon leśny. Na terenie tego największego parku narodowego Kanady, można też spotkać wiele innych ciekawych zwierząt (np. rysia lub baribala). Co ważne, Park Narodowy Bizona Leśnego znajduje się w dość często odwiedzanej przez turystów prowincji Alberta.
 • Parki Narodowe Gór Skalistych – wspomniane parki (Banff, Jasper, Yoho oraz Kootenay) stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych Kanady. Warto odwiedzić przynajmniej jeden z nich. Największą popularnością cieszą się parki Banff oraz Jasper. Na ich terenie zobaczymy urokliwe krajobrazy tradycyjnie kojarzone z Kanadą. Mowa o mozaice gór, lasów iglastych oraz górskich rzek.
 • Kanał Rideau – ten historyczny kanał mogą zobaczyć np. osoby odwiedzające Ottawę. Ciągnie się on przez 202 kilometry począwszy od kanadyjskiej stolicy do miasta Kingston położonego nad jeziorem Ontario. Warto wiedzieć, że Kanał Rideau w latach 1826 – 1832 wybudowali Anglicy spodziewający się rychłej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatecznie ten kanał nigdy nie odegrał roli militarnej. Obecnie jest on miejscem częstych rejsów turystycznych i atrakcją wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • L’Anse aux Meadows – osoby wybierające się do Nowej Funlandii, na pewno powinny odwiedzić wspomniane stanowisko historyczne. Powstało ono w miejscu, gdzie wikingowie na 500 lat przed Kolumbem wybudowali swoją pionierską osadę. Ta osada stanowi najlepszy dowód, że Krzysztof Kolumb nie był pierwszym Europejczykiem goszczącym w Ameryce Północnej. Na obszarze L’Anse aux Meadows turyści mogą zobaczyć m.in. zrekonstruowane domy wikingów.
 • Lunenburg – to miasto posiadające starówkę wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, czasem bywa określane jako architektoniczna perła Nowej Szkocji. Wiele budynków w najstarszej części Lunenburga (pochodzącej z XVIII – XIX wieku) prezentuje unikalny styl kolonialnej architektury brytyjskiej. Lunenburg to również miejsce, w którym można zwiedzić muzeum rybołówstwa i zobaczyć, jak wyglądały historyczne związki Kanadyjczyków z morzem.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje bogactwa turystycznego Kanady. Osoby nie obawiające się długich podróży, mogą pojechać na północ opisywanego kraju i zwiedzić np. Park Narodowy Kluane z najwyższym szczytem Kanady (Logan – 5959 m.n.p.m.) oraz Park Narodowy Nahanni, w którym znajduje się Wodospad Wirginii liczący aż 90 metrów wysokości. Trzeba pamiętać, że na terenie dwóch wymienionych parków oraz wszystkich innych, obowiązują restrykcyjne zasady ochrony przyrody.

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: W niektórych parkach narodowych Kanady istnieje realne ryzyko spotkania z niedźwiedziami. Dlatego nie należy schodzić z oznaczonych szlaków.

Czego warto spróbować w Kanadzie?

Kanada to relatywnie „młody” kraj, który posiada jednak dość ciekawe tradycje kulinarne. Stanowią one połączenie wpływów z różnych krajów pochodzenia imigrantów (np. Wielkiej Brytanii, Francji oraz Irlandii). Do kategorii słynnych kanadyjskich przysmaków, można zaliczyć „poutine”. Po tą nazwą kryją się frytki z dodatkiem serowych grudek oraz sosu pieczeniowego lub bulionu. Do ciekawych kanadyjskich potraw, deserów i przekąsek można zaliczyć również:

 • marynowanego śledzia z Nowej Szkocji (solomon grundy)
 • potrawkę z białego królika posiadającą między innymi dodatki w postaci żurawiny, cydru oraz alkoholu
 • peklowaną wołowinę z fasolką i frytkami (Calgary beef bash)
 • smażone pędy paproci (używane również jako dodatek do bardziej złożonych dań)
 • płetwy foki w cieście
 • pieczeń z mięsa karibu
 • placek z nadzieniem z mielonej wołowiny lub wieprzowiny (tourtiére)
 • ciastko ogon bobra (beaver tail) o charakterystycznym kształcie z różnymi słodkimi dodatkami
 • ciasto z karmelem znane pod nazwą „pudding au chomeur”
 • pieczeń mięsną „peameal bacon”
 • batoniki „nanaimo bars” z maślaną masą

Warto nadmienić, że kanadyjska kuchnia wykazuje duże zróżnicowanie terytorialne. Na północy Kanady można spróbować potraw typowych dla kuchni Inuitów, na wybrzeżach królują owoce morza, a w Quebecu bardzo popularna jest kuchnia francuska (np. ślimaki z czosnkiem lub tarty).

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Kanadzie czasem można spróbować mięsa pochodzącego nawet z takich zwierząt jak niedźwiedź, urson oraz bizon.

Co warto przywieźć z Kanady?

Duża odległość Kanady od Polski i związane z nią limity wagi bagażu lotniczego, nie zachęcają do dużych zakupów. Tym niemniej, warto zastanowić się nad kupieniem kilku pamiątek (zarówno spożywczych jak i bardziej trwałych). Do zakupów motywuje możliwość odzyskania podatku VAT (GST/HST) zapłaconego za niektóre droższe przedmioty. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to Polacy przebywający w Kanadzie często kupują:

 • syrop klonowy w różnych odmianach
 • trwałe przetwory z homarów
 • popcorn o smaku karmelu
 • słodycze z dodatkiem soku klonowego
 • suszone mięso (np. z karibu)
 • kanadyjskie wina lodowe (ice wine)

Spory wybór mają również osoby szukające trwałych pamiątek swojego pobytu na terenie Kanady. Przykład stanowią chociażby wszelkiego rodzaju elementy garderoby (koszulki, swetry i rękawiczki) z czerwonym liściem klonowym. Popularnością cieszą się też pamiątki nawiązujące swoim wyglądem do wierzeń oraz kultury rdzennych mieszkańców obecnej Kanady. Chętnie kupowane są również maskotki ubrane w czerwone stroje słynnej Kanadyjskiej Policji Konnej.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ceny w Kanadzie często podawane są bez uwzględnienia podatku GST/HST, który stanowi odpowiednik naszego VAT-u. Właśnie dlatego do ceny bez podatku, czasem trzeba doliczyć stawkę GST/HST (zwykle wynoszącą 5% – 15%).

 

Wakacje w Kanadzie – podsumowanie

Podróż do Kanady stanowi ciekawą propozycję nie tylko dla osób, które dotychczas szczególnie interesowały się Ameryką Północną. Kanada to kraj dobrze dostosowany do potrzeb turystów i bezpieczny. Oprócz wielokulturowości (widocznej np. w Quebecu), ciekawym aspektem jest możliwość zobaczenia jednych z najlepiej zachowanych dzikich ekosystemów na ziemi. Przy okazji podróży do Kanady, można zwiedzić również północną część USA (np. okolice Nowego Yorku, Waszyngtonu oraz Chicago). Polscy turyści muszą jednak pamiętać o konieczności uzyskania wizy przed wycieczką do Stanów Zjednoczonych.

Kup/Sprzedaj dolary kanadyjskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej CAD po najniższym koszcie